• Menominee Park, Oshkosh, WI, 1991

  Menominee Park, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, 4 North, Psychiatric Ward, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, 4 North, Psychiatric Ward, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, 4 North, Psychiatric Ward, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, 4 North, Psychiatric Ward, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, 4 North, Psychiatric Ward, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, 4 North, Psychiatric Ward, Oshkosh, WI, 1991

 • Harry Rhyner, Oshkosh, WI, 1991

  Harry Rhyner, Oshkosh, WI, 1991

 • Raking Leaves, Oshkosh, WI, 1991

  Raking Leaves, Oshkosh, WI, 1991

 • Raking Leaves, Oshkosh, WI, 1991

  Raking Leaves, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

  Mercy Medical Center, Oshkosh, WI, 1991

 • Audrey and Harry, Oshkosh, WI, 1992

  Audrey and Harry, Oshkosh, WI, 1992

 • Harry and Audrey Rhyner, backyard, Oshkosh, WI, 1994

  Harry and Audrey Rhyner, backyard, Oshkosh, WI, 1994

 • Backyard, Oshkosh, WI, 1994

  Backyard, Oshkosh, WI, 1994

 • Mall, Oshkosh, WI, 1995

  Mall, Oshkosh, WI, 1995

 • Volunteer, Nursing Home, Oshkosh, WI, 1995

  Volunteer, Nursing Home, Oshkosh, WI, 1995

 • Volunteer, Nursing Home, Oshkosh, WI, 1995

  Volunteer, Nursing Home, Oshkosh, WI, 1995

 • Volunteer, Nursing Home, Oshkosh, WI, 1995

  Volunteer, Nursing Home, Oshkosh, WI, 1995

 • Volunteer, Nursing Home, Oshkosh, WI, 1995

  Volunteer, Nursing Home, Oshkosh, WI, 1995

 • Backyard, Oshkosh, WI, 1998

  Backyard, Oshkosh, WI, 1998

 • Backyard, Oshkosh, WI, 1998

  Backyard, Oshkosh, WI, 1998

 • Dinning Room, Oshkosh, WI, 2000

  Dinning Room, Oshkosh, WI, 2000

 • Menominee Park, Oshkosh, WI, 2000

  Menominee Park, Oshkosh, WI, 2000